นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Nikon” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกคุ้มครองและประมวลผลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้บริการใดๆ ของ Nikon ลงทะเบียนสำหรับรับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของ Nikon หรือส่งข้อมูลใดๆ ให้แก่ Nikon ทาง Nikon จะถือว่าท่านได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้แล้ว ดังนั้น โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด

คำนิยาม

1.    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือคำอธิบายอื่นๆ ฯลฯ (ซึ่งหมายถึง (ยกเว้นหมายเลขที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง) บันทึก การใช้เสียง การเคลื่อนไหว หรือวิธีการอื่นๆ ในรูปแบบเอกสาร ภาพวาด หรือบันทึกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (หมายถึง บันทึกที่เก็บไว้ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (หมายถึง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก หรือรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์)) โดยสามารถระบุตัวบุคคลได้ (รวมถึงที่สามารถระบุได้ หากรวมกับข้อมูลอื่นๆ)

2.     ข้อมูลที่มีหมายเลขที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง (เช่น หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขใบรับรองการประกันสุขภาพ)

“Nikon” หมายถึง บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
“Nikon Group” หมายถึง นิคอน คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ (ซึ่งรวม Nikon ในหลายประเทศด้วย)

ตามนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดย Nikon ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nikon เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nikon เก็บรวบรวม

Nikon เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มการสอบถามของคุณ
เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา

Nikon เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท รายละเอียดงาน

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Nikon เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรงหรือผ่านซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ ได้แก่

IP Address ประเภทและตำแหน่งของเบราว์เซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ การตั้งค่าภาษา วันที่ เวลา และความถี่ในการเข้าชมของท่าน หน้าที่ท่านเข้าชมและระยะเวลาที่เข้าชม เมื่อท่านคลิก คัดลอก หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ และข้อมูลที่คล้ายกัน การใช้งานและการตั้งค่าออนไลน์ทั่วไป ซึ่งรวบรวมโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (ดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 11 ด้านล่าง)

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท รายละเอียดงาน
การยอมรับของท่าน (หรืออย่างอื่น) ในการรับจดหมายข่าว การอัปเดต หรือสื่ออื่นๆ จาก Nikon หรือผู้ให้บริการรายใดของเรา
การยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เพียงพอและจำเป็น และจำกัดเฉพาะที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2 ด้านล่างนี้

ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หรือขอให้เราอัปเดตข้อมูลที่เราเก็บไว้หรือลบทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ การลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ท่าน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในหัวข้อที่ 6 ด้านล่างนี้

2. Nikon ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

Nikon มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่าน Nikon จึงเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในรูปแบบของคุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านนั้นสอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของท่านและเป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด (ดูหัวข้อ 11)

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าถึงบริการของ Nikon คุณยินยอมให้ Nikon รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ การเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณภายใต้พื้นฐานทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าร้องขอ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซมและการตรวจสอบ บริการหลังการขาย และการจัดจำหน่ายแคตตาล็อก (ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่จำเป็นในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อของลูกค้าและประวัติการซ่อมแซม)
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำขอของลูกค้ารวมถึงประวัติการสอบถามของลูกค้า (รวมถึงการรวบรวมคำถามของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการตอบสนองของบริษัท)
เพื่อใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดความต้องการของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ การวางแผน การพัฒนา การโฆษณา การขาย และกิจกรรมการบริการของกลุ่ม Nikon (ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะรวมถึงคำตอบของแบบสอบถามที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ซื้อ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และประวัติการสอบถามของลูกค้า)
เพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Nikon เช่น การส่งแคตตาล็อก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ หนังสือ นิตยสาร หรือนิตยสารทางไปรษณีย์
เพื่อแจ้งผู้ได้รับรางวัลหรือส่งของรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอื่นๆ กับบุคคลดังกล่าว
เพื่อตรวจสอบผู้เข้าร่วมนิทรรศการและสัมมนาและเพื่อติดต่อกับพวกเขาหลังงาน
พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันราบรื่นกับคู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้อ้างอิงในการสรรหาบุคลากรโดยผู้สอบถามหรือผู้สมัครให้กับบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอาจได้รับการประมวลผลและใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ โดยมีเงื่อนไขว่าไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย Nikon จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามภายนอก Nikon Group เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อน หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ยกเว้นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลต่อไปนี้ซึ่งท่านได้ยินยอมไว้

 • บริษัทอื่นๆ ใน Nikon Group (รวมถึงบริษัทที่อยู่ในประเทศอื่นๆ)
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • ที่ปรึกษา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทนายความ นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของเรา
 • ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้รับเหมาช่วง (รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน บริหารจัดการ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์และ/หรือธุรกิจของเรา) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา
 • ตัวแทนใด ๆ ที่กระทำการในนามของเรา และ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

Nikon Group จะทำให้แน่ใจว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เท่าที่จำเป็นและเพียงพอ และเท่าที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการของเรา และเพื่อให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการของเรา และโอกาสอื่นๆ ภายใน Nikon โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สินทั้งหมดของเราหรือการขายธุรกิจของเรา)

การลงทะเบียนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแคมเปญใดๆ ของ Nikon หรือการส่งข้อมูลให้แก่ Nikon เราจะถือว่าท่านตกลงและยินยอมให้ Nikon เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Nikon Group พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในข้อ 2 ข้างต้น Nikon จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสม และ Nikon จะตรวจสอบและควบคุมการใช้และการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

หากท่านต้องการให้เราหยุดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งอีเมลหาเราที่ [email protected] อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้และข้อตกลงระหว่างเราอาจถูกยกเลิกได้

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราหรือที่เราเก็บรวบรวมจากท่านจากการที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งไปยัง Nikon Group ในต่างประเทศ และอาจถูกส่งไปจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศ การที่ท่านซื้อสินค้า รับบริการ และ/หรือเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านยินยอมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่นๆ ใน Nikon Group (ถ้ามี)

5. Nikon ปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

Nikon ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Nikon Group และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความดูแลของเรานั้นปลอดภัย เราขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มความปลอดภัย

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โดยลักษณะของอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ดังนั้น Nikon ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้โดย Nikon ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม จากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ เรายังจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือมาตรฐานทางบัญชี หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา โดย Nikon จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Nikon (เช่น สำหรับการลงทะเบียน) ท่านยืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้นั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Nikon เข้าใจดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บโดยเราอาจจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม เพื่อขอแก้ไข อัปเดต คัดค้าน ขอให้ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (เว้นแต่เรามีสิทธิที่จะเก็บข้อมูลไว้) ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด

 • ขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาให้ท่าน
 • ขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น องค์กร หรือหน่วยงานที่ท่านกำหนด
 • ร้องเรียนโดยติดต่อมายังเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่เชื่อว่าเราได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง หรือมีข้อร้องเรียนอื่นใด
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีต่อไปนี้
  – เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านตามมาตรา 24(4) หรือ (5) เว้นแต่ Nikon สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  – เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของ Nikon
 • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีสิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น และต้องการใช้สิทธิดังกล่าว โปรดส่งคำขอไปที่ [email protected] รวมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของท่าน (เช่น บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้อง) และระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิ รวมถึงบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)

ในบางกรณี การใช้สิทธิของท่านที่ระบุไว้ข้างต้นอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

โดยทั่วไปแล้ว Nikon จะดำเนินการตามสิทธิของท่านที่ร้องขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ซึ่งไม่เกิน 30 วันทำการ) และเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากเราจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Nikon มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ

ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หากท่านต้องการยกเลิก โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] พร้อมระบุว่า ‘ยกเลิกการสมัคร’ และส่งข้อมูลที่เพียงพอที่จะระบุตัวบุคคลของท่านแก่เรา (เช่น ชื่อผู้ใช้ รายละเอียดการลงทะเบียน) และระบุการสมัครรับข้อมูล ซึ่งท่านไม่ต้องการรับหรือเข้าร่วมอีกต่อไป (เช่น บริษัทในเครือของ Nikon) เราจะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันทำการสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

เมื่อท่านเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือส่งผลให้มีการยกเลิกการให้บริการโดย Nikon หรือ Nikon Group ในกรณีที่การสมัครรับข่าวสารนั้นเป็นเงื่อนไขของการซื้อสินค้าหรือการให้บริการ

8. การถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หากท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการให้ Nikon เก็บรวบรวม ใช้ หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าในการถอนความยินยอมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของการบริการ (เช่น การรับประกัน) และคุณภาพของบริการ และบริการที่ท่านจะได้รับอาจไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของท่าน และอาจทำให้การใช้งานของท่านมีประสิทธิภาพน้อยลงและไม่สะดวกสบาย

นอกจากนี้ ในการเพิกถอนความยินยอม ท่านรับทราบและตกลงว่าหาก Nikon ไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการบางอย่างให้กับท่านได้อีกต่อไป Nikon มีสิทธิ์ที่จะยุติการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวแก่ท่านโดยเราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ท่าน

9. ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 10 ปี

ผู้เยาว์ (เช่น บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการแต่งงานหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถที่ต้องการเข้าทำนิติกรรมสัญญากับเรา จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

ในกรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 10 ปี Nikon ไม่สามารถตรวจสอบอายุของบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้น ท่านต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

หาก Nikon พบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง Nikon จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

10. การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ Nikon อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก Nikon ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ภายนอก และแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

11. “คุกกี้” – ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านดูเว็บไซต์นี้ เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบของ “คุกกี้” เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ ในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้สามารถช่วยเราได้หลายวิธี เช่น อนุญาตให้เราปรับแต่งเว็บไซต์และบริการของเราให้ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น หรือจัดเก็บรหัสผ่านของท่านเพื่อช่วยให้ท่านไม่ต้องป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ โปรดกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ บล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือรับคำเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ หากท่านมีการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของ Nikon อย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านยินยอมให้เราใช้ “คุกกี้” ดังกล่าว

12. การปรับปรุงนโยบาย

Nikon จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะทำการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ถูกปรับปรุงลงบนหน้าเว็บไซต์นี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะต้องแจ้งเตือนท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าเว็บไซต์นี้และทำการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม

ท่านตกลงว่าการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของท่าน หลังจากการแก้ไขนโยบายดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Nikon ขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนหน้าเว็บไซต์

13. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เช่น ขอตรวจสอบหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ท่านสามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล โดยติดต่อมายัง [email protected]

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา